Definicje

Administrator – DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373921, REGON 02142678300000, NIP 8971769316

 

Deweloper – DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373921, REGON 02142678300000, NIP 8971769316

 

Klient – użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, dokonująca rezerwacji lokalu poprzez stronę internetową inwestycji Izerski Resort. Jako osoba fizyczna Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Inwestycja – to realizowany projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, w rejonie ul. Dyrekcyjnej w dzielnicy Ursus, województwo mazowieckie, stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 113/5 obręb 2-09-09, dla której to działki Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00283121/5.

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

Potwierdzenie Rezerwacji Online – potwierdzenie rezerwacji online jest dostępne na stronie zindywidualizowanego konta użytkownika, która zawiera szczegółowe warunki rezerwacji, w tym dane o długości rezerwacji.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Rezerwacji. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, za pośrednictwem zakładki „Regulamin” umieszczonej w Serwisie. Podstawą prawną stworzenia niniejszego Regulaminu jest art. 8 oraz art. 14 – 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn zm.).

 

Serwis – serwis internetowy Izerski Resort należący do Administratora i dostępny na stronie internetowej pod adresem izerskiresort.pl.

 

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres: e-mail: biuro@domardevelopment.pl lub można uzyskać telefonicznie w dziale sprzedaży Domar Development pod numerem tel.: +48 22 298 78 78. Dział sprzedaży Domar Development udzieli również wszelkich innych informacji dotyczących Rezerwacji, jej zmian i anulowania.

 

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, potwierdzania dokonania rezerwacji lokalu/i mieszkalnego/nych w realizowanej inwestycji Izerski Resort. Regulamin obowiązuje Klienta od chwili dokonania Rezerwacji.

 

Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że:

 

  • zapoznał się z treścią Regolaminu i ją akceptuje,
  • wprowadza do Serwisu dane, które są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne (zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi),
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie.

Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin” w trakcie procedury Rezerwacji Lokalu.

 

Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.

 

Administrator uprawniony jest do jednostronnego wprowadzania zmian warunków Regulaminu w każdym czasie. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Klienta zgody na wprowadzone zmiany.

 

Serwis umożliwia Administratorowi i innym podmiotom wskazanym w Polityce Prywatności kontakt z Klientem w postaci elektronicznej, za pomocą adresu e-mail wskazanego podczas Rezerwacji lub telefoniczne, za pomocą numeru kontaktowego wskazanego podczas Rezerwacji.

 

 

Rezerwacja

 

Rezerwacji Online dokonywana jest bezpłatnie. Celem dokonania Rezerwacji Online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator, niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych (typu Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome lub innych kompatybilnych). Przedmiotem rezerwacji jest/są lokal/e mieszkalny/e w realizowanej inwestycji Izerski Resort. Klient dokonując Rezerwacji Online wskazuje Deweloperowi lub Administratorowi, który/e z lokali jest/są przedmiotem jego zainteresowania i chciałby zarezerwować na okres nie dłuższy niż – dwa dni. Klient ma możliwość rezerwacji maksymalnie 3 lokali jednocześnie.

 

Rezerwacja Online dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego i założenie indywidualnego konta użytkowania. Dane wymagane do założenia rezerwacji: Imię, Nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz opcjonalnie adres poczty elektronicznej. Autoryzacji rezerwacji dokonuje się poprzez podanie hasła przesyłanego na wskazany w rezerwacji numer telefonu komórkowego. Potwierdzenie Rezerwacji Online jest jednoznaczne z założeniem indywidualnego konta użytkownika.

 

Potwierdzeniem Rezerwacji Online jest komunikat wyświetlany na stronie indywidualnego konta użytkownika, w zakładce „REZERWACJE”.. Konto użytkownika zawiera informacje o Kliencie oraz stanie dokonanych Rezerwacji Online, w tym w szczególności o czasie trwania rezerwacji.

 

Rezerwację Online uważa się za dokonaną z chwilą wyświetlenia komunikatu „Zarezerwowałeś mieszkanie nr…”. Klient ma możliwość rezerwacji lokalu mieszkalnego, który objęty jest rezerwacją przez innego klienta lub klientów. Wówczas Klient wybiera wariant rezerwacji lokalu po upływie terminu rezerwacji przez innego klienta lub klientów.

 

W przypadku wybrania powyższej możliwości, rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą upływu terminu wszystkich poprzednich rezerwacji dokonanych przez innego klienta lub klientów.

 

Ceny lokali przedstawione w systemie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Ceny lokali są aktualne w momencie dokonywania rezerwacji, jednakże Deweloper zastrzega sobie prawo do zmian cen w dowolnym czasie, jeżeli dany lokal nie został zarezerwowany.

 

Cena lokalu może obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie oferty wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Usługi/czynności nieobjęte ofertą pokrywane będą przez Klienta.

 

Klienci którzy nie wyrażają zgody na pozostawienie danych osobowych w systemie Rezerwacji Online mogą dokonać rezerwacji osobiście w biurze sprzedaży Izerski Resort na terenie inwestycji. Rezerwacja dokonana w biurze sprzedaży Domar Development ma pierwszeństwo przed Rezerwacją Online. Rezerwacja Online może więc być czasowo zawieszona lub w inny sposób zmodyfikowana z uwagi na dokonanie rezerwacji w biurze sprzedaży Izerski Resort.

 

Klient może sprawdzić aktualne i anulowane rezerwacje, status oraz czas trwania rezerwacji po zalogowaniu do indywidualnego konta użytkownika, w zakładce REZERWACJE. Indywidualne konto użytkownika umożliwia również jego usunięcie.

 

 

Anulowanie rezerwacji

Anulowanie Rezerwacji Online jest bezpłatne. Rezerwacja Online może być anulowana w dowolnym momencie. Anulowania rezerwacji można dokonać na stronie indywidualnego konta użytkownika, w zakładce REZERWACJE, poprzez naciśnięcie ikony „Anuluj rezerwację” na karcie lokalu.

 

Na prośbę Klienta, Deweloper może przedłużyć Rezerwację Online w dowolnym momencie jej trwania, po uprzednim uzgodnieniu przedłużenia z działem sprzedaży Domar Development.

 

Na prośbę Klienta, Deweloper może przedłużyć Rezerwację Online w dowolnym momencie jej trwania, po uprzednim uzgodnieniu przedłużenia z działem sprzedaży Domar Development.

 

Na prośbę Klienta, Deweloper może przedłużyć Rezerwację Online w dowolnym momencie jej trwania, po uprzednim uzgodnieniu przedłużenia z działem sprzedaży Domar Development.

 

Rezerwacje Online można anulować także telefonicznie lub mailowo. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem sprzedaży Domar Development. Rezerwacja Online wygasa automatycznie po upływie czasu rezerwacji. Aktualny czas, z dokładnością do 1 sekundy, pozostały do wygaśnięcia jest dostępny w serwisie Izerski Resort, na stronie indywidualnego konta użytkownika.

 

Na prośbę Klienta, Deweloper może przedłużyć Rezerwację Online w dowolnym momencie jej trwania, po uprzednim uzgodnieniu przedłużenia z działem sprzedaży Domar Development.

 

Z tytułu anulowania lub innej modyfikacji Rezerwacji Online Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Dewelopera lub Administratora.

 

 

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz rezerwacji powinny być zgłaszane do Dewelopera na adres: biuro@domardevelopment.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta umożliwiające Deweloperowi kontakt z Klientem oraz zgłaszane zastrzeżenia. Reklamacja złożona w inny sposób niż określony powyżej uważana jest za niezłożoną.

 

Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym wystąpił błąd w funkcjonowaniu Serwisu lub została dokonana rezerwacja. Deweloper obowiązany jest udzielić Klientowi odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Klienta, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się Klienta do wymagań Regulaminu Deweloper może pozostawić bez rozpatrzenia.

 

Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni.

 

Deweloper nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa, z Regulaminem, czy też z Polityką Prywatności.

 

 

Dane osobowe

 

Poprzez dokonanie przez Klienta rezerwacji, Klient wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Administratora. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych również w celu otrzymywania informacji marketingowych, na co wyraża osobną zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera dokument „Polityka Prywatności”, który stanowi integralną część Regulaminu. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922. z późn. zm.)), Klient mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez Administratora, Dewelopera oraz inne podmioty wskazane w Polityce Prywatności. Administrator podjął środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich danych i informacji, które Klient przekazuje Administratorowi za pośrednictwem Serwisu.

 

Jednakże Klient powinien wiedzieć, że Internet nie jest absolutnie bezpiecznym medium, nie jest pod kontrolą Administratora oraz Klient powinien mieć świadomość ograniczeń wynikających z działania Internetu oraz faktu, iż niemożliwe jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa przesyłanych danych do Serwisu.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Wybór ikony „Zapoznałem się i akceptuję: Regulamin rezerwacji w Inwestycji Izerski Resort” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, w zawartości Serwisu izerskiresort.pl są własnością i są rozporządzane przez Administratora. Informacje ujawnione w Serwisie izerskiresort.pl nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane, publicznie odtwarzane, zmieniane lub wykorzystywane do innych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Dostępu do Serwisu nie należy rozumieć jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

Osoby naruszające przepisy prawa i warunki korzystania z Serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn zm.).

 

Formularz kontaktowy prezentacji:

Prosimy o wskazanie sugerowanego dnia oraz godziny, w których wybrany doradca naszego działu sprzedaży mógłby przedstawić Państwu inwestycję IzerSKI RESORT. W celu ostatecznego potwierdzenia terminu prezentacji, skontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu lub adresu e-mail.

 

W celu wskazania proponowanego terminu prezentacji w kalendarzu, proszę wybrać doradcę.

ZNAJDŹ WYJĄTKOWY APARTAMENT DLA SIEBIE.
WYNAJMUJ, ZARABIAJ I ODPOCZYWAJ.

Poznaj ofertę lokali użytkowych na 23% VAT. Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

    DZIĘKUJEMY! Twój formularz kontaktowy został wysłany. Wkrótce sie z Tobą skontaktujemy. Do tego czasu zobacz najnowszą prezentację naszej inwestycji!